تزریق جریان  تست پلاریته هایپات باطری شارژر ترانسفورماتور
دامی لود دشارژ باطری